Registro Civil Juzgado de Paz

 
Jutge de Pau i Titular del Registre Civil: D. BALTASAR BUENO TÁRREGA
Substituta del Jutge de Pau: Dª MARISA RUIZ FERRER
Secretària del Jutjat:
HORARI DEL JUTJAT: De 9h00 a 14h00
ATENCIÓ AL PÚBLIC: De 9h30 a 13h00
JUTGE DE PAU: Dilluns i dijous de 10h00 a 12h00

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LES INSCRIPCIONS DE NAIXEMENTS:

 • Fotocòpia del DNI dels pares
 • Certificat d'empadronament dels pares
 • Certificat de l'hospital
 • Butlletí Estadístic del Part
 • Qüestionari per a la declaració de naixement al Registre Civil (document que es facilita a l'hospital amb les dades del part, color groc)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER ALS MATRIMONIS CIVILS ALS REGISTRES CIVILS, AJUNTAMENTS I TEMPLES DE CONFESSIONS RELIGIOSES DIFERENTS A LA CATÒLICA:
 • Original i còpia del DNI
 • Certificació literal recent (màxim 3 mesos) de naixements
 • Certificat d'empadronament (de data recent)
 • Si el contraent portara residint al menys 2 anys a l'últim municipi deurà aportar igualment el Certificat de residència de tots els ajuntaments en el domicili del qual haguera residit els 2 últims anys.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER ALS MATRIMONIS CIVILS EN CAS DE CONTRAIENTS DIVORCIATS:
 • Original i còpia del DNI
 • Certificació literal recent (màxim 3 mesos) de naixements
 • Certificat d'empadronament (de data recent)
 • Si el contraent portara residint al menys 2 anys a l'últim municipi deurà aportar igualment el Certificat de residència de tots els ajuntaments en el domicili del qual haguera residit els 2 últims anys.
 • Certificat literal de matrimoni anterior amb nota marginal de divorç
 • En cas de no poder aportar el document anterior, es podrà aportar testimoni de la sentència de divorç (signada i sellada per Jutjat que l'haguera tramitat) on haurà de constar la nota de firmesa i la indicació de que s'ha realitzat l'anotació marginal a l'acta del matrimoni anterior.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER ALS MATRIMONIS CIVILS EN CAS DE CONTRAIENTS VIDUS:
 • Original i còpia del DNI
 • Certificació literal recent (màxim 3 mesos) de naixements
 • Certificat d'empadronament (de data recent)
 • Si el contraent portara residint al menys 2 anys a l'últim municipi deurà aportar igualment el Certificat de residència de tots els ajuntaments en el domicili del qual haguera residit els 2 últims anys
 • Certificació literal de la inscripció del matrimoni anterior (Registre Civil del Jutjat de la població on es va contraure matrimoni)
 • Certificació de la defunció del cònjuge (Registre Civil d'on va morir).

TELÈFON:
96 185 37 50

E-MAIL:
rc_almassera@gva.es

APERTURA DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA NOMBRAMIENTO DE NUEVO JUEZ TITULAR Y SUSTITUTO DEL MUNICIPIO

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento de los Jueces de Paz, teniendo que nombrar nuevo Juez Titular y Sustituto de este municipio, se hace público para que, durante el plazo de veinte días hábiles, a contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan presentar solicitudes en las oficinas del Ayuntamiento las personas que estén interesadas en desempeñar dichos cargos. Podrán presentar solicitudes aquellas personas que, aún no siendo licenciadas en derecho, reúnan los requisitos establecidos en la Ley para su ingreso en la carrera judicial y no estén incursas en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad previstas para el desempeño de estas funciones.

Formulario de búsqueda