• Consorci Serveis Socials Horta Nord
Borsa d'Ocupació Selecció de Personal Temporal Consorci Serveis Socials Horta Nord

L'Ajuntament d'Almàssera publica les Bases per a la Creació de Borses de Treball Temporal en els centres depenents del Consorci Comarcal de Serveis Socials de l'Horta Nord per als els llocs de treball que s'enumeren seguidament, igualment es publica el model d'instància a través dels quals els interessats poden presentar la seua sol·licitud de participació en els processos selectius.

 


OCUPACIÓ TEMPORAL OFERTADA

  • Psicòleg/psicòloga
  • Terapeuta ocupacional
  • Tècnic/tècnica atenció primerenca

 

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA 17/2018
(SUSPENSIÓ CAUTELAR PROCEDIMENT BORSA D'OCUPACIÓ TÈCNICS / TÈCNIQUES D'ATENCIÓ PRIMERENCA)

Vist el recurs de reposició interposat pel Degà del Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana, contra l'acord adoptat per la Comissió Executiva del Consorci Comarcal de Serveis Socials de l'Horta Nord de data 4 de desembre pel qual es va acordar l'obertura del procediment per a la constitució de les borses de treball relativa a la plaça de Tècnics/Tècniques d'Atenció Primerenca, i es va procedir a l'aprovació de les bases que regeixen aquest procediment. A l'efecte de garantir els interessos de tots els possibles afectats, i sense entrar a valorar el contingut de l'esmentat recurs, aquesta Presidència, com a mesura cautelar, acorda procedir a la suspensió del procediment de conformació de la borsa de treball relativa a la plaça de Tècnics/Tècniques d'Atenció Primerenca, fins que la Comissió Executiva del Consorci adopte l'acord pel qual es resolga aquest recurs de reposició.

Publicat a la web municipal el dijous 29 de març de 2018

 

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA 18/2018
(LLISTAT PROVISIONAL ASPIRANTS ADMESOS EXCLOSOS TERAPEUTA OCUPACIONAL)

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies relatives al procés de conformació d'una borsa d'ocupació temporal per a la figura professional de Terapeuta Ocupacional, i examinada la documentació aportades a l'efecte de valorar si els aspirants compleixen els requisits exigits en la base segona de la convocatòria, es procedeix a l'aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a aquest procés que apareix adjunta a la present resolució com a annex, als efectes previstos en la base cinquena de la convocatòria sobre esmena de deficiències en el termini de deu dies.

Publicat a la web municipal el dijous 29 de març de 2018

 

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA 19/2018
(LLISTAT DEFINITIU ASPIRANTS ADMESOS EXCLOSOS TERAPEUTA OCUPACIONAL)

Finalitzat el termini de deu dies atorgat per a esmena de les deficiències observades en l'aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos en el procés de conformació d'una borsa d'ocupació temporal per a la figura professional de Terapeuta Ocupacional, sense que per part dels aspirants s'haja formulat objecció alguna a aquesta llista provisional, s'aprova la llista definitiva de de aspirants admesos i exclosos al procés de conformació d'una borsa d'ocupació temporal per a la figura professional de Terapeuta Ocupacional. S'aprova també la composició del Tribunal previst en la base sisena de la convocatòria, quant als seus membres titulars.

Publicat a la web municipal el divendres 18 de maig de 2018

 

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA 20/2018
(LLISTAT DEFINITIU ASPIRANTS ADMESOS EXCLOSOS PSICÒLEG/PSICÒLOGA)

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies relatives al procés de conformacion d'una borsa d'ocupació temporal per a la figura professional de Psicòleg/Psicòloga, i examinada la documentació aportades a l'efecte de valorar si els aspirants compleixen els requisits exigits en la base segona de la convocatòria, es procedeix a l'aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a aquest procés, als efectes previstos en la base cinquena de la convocatòria sobre esmena de deficiències en el termini de deu dies.

Publicat a la web municipal el divendres 18 de maig de 2018

 

 

 

Formulari de cerca