CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL PER AL NOMENAMENT D'UN FUNCIONARI/A INTERÍ, TITULAT SUPERIOR EN ÀREES PEDAGÒGIQUES O PSICOLÒGIQUES, SUBGRUP A1, PER Al SERVEI SOCIAL ESPECIALITZAT EN ATENCIÓ A MENORS (SEAFI)

Publicada la relació definitiva de baremació de mèrits i la constitució de borsa d'ocupació tempora [Decret 154 / 2017] el 22 / 03 / 2017
Publicada l'acta de comissió avaluadora | relació provisional de baremació de mèrits [28 / 02 / 2017]
Publicada la llista definitiva d'admesos i exclosos [Decret 646/2016] el 24 / 11 / 2016
Publicada la llista provisional d'admesos i exclosos [Decret 612/2016] el 08 / 11 / 2016
Termini per a la presentació de reclamacions o esmenes: Del 9 al 15 de novembre de 2016
Publicat en el BOP el divendres 30 / 09 / 2016. TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: De l'1 al 14 d'octubre. TERMINI FINALITZAT

Borsa d'Ocupació Temporal

Formulari de cerca