CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN CAMIÓ AMB GRUA DESTINAT A MANTENIMENT DE CAMINS I VIALS PELS SERVEIS MUNICIPALS ALMÀSSERA

· PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
· TRAMITACIÓ URGENT
· PUBLICACIÓ DE PLECS: 19 / 04 / 2017

CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RETIRADA, DIPÒSIT I CUSTÒDIA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA EN EL MUNICIPI D'ALMÀSSERA

· PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT
- TERMINI DE LICITACIÓ: FINS EL 25 / 04 / 2017

CONTRACTE D'OBRES "HABILITACIÓ D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS EN C/. COLÓN I CASA CONSISTORIAL" PPOS 2016

- PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT
- TERMINI DE LICITACIÓ: FINS EL 25 / 04 / 2017

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT CAMIÓ GRUA DESTINADA A MANTENIMENT DE CAMINS I VIALS PELS SERVEIS MUNICIPALS D'ALMÀSSERA

· PROCEDIMENT FINALITZAT
· NOTA ACLARATORIA SOBRE PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PUBLICADA EL 30 / 03 / 2017
· TERMINI DE LICITACIÓ: FINS EL 10 / 04 / 2017 - 15 DIES HÀBILS DES DEL SEGÜENT A LA PUBLICACIÓ EN BOP EL 20 / 03 / 2017

CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL D'ALMÀSSERA

- PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT PER ARRENDAMENT AMB MANTENIMENT (RENTING) D'UN VEHICULE DESTINAT A LA POLICIA LOCAL D'ALMÀSSERA

· PUBLICACIÓ EDICTE, ANUNCI DE FORMALITZACIÓ I PLECS: 28 / 11 / 2016
· TERMINI DE LICITACIÓ: OBERT FINS EL 22 / 12 / 2016 (FINALITZAT)

CONTRACTE DE SERVEIS PER A IMPARTIR ELS TALLERS DE LA UNIVERSITAT POPULAR D'ALMÀSSERA DURANT ELS CURSOS 2016/2017 I 2017/2018

· PUBLICACIÓ ANUNCI DE FORMALITZACIÓ: 19 / 04 / 2017
· TERMINI DE LICITACIÓ: 01 / 09 / 2016 - 17 / 09 / 2016 (FINALITZAT)

Perfil de Contractant

Formulari de cerca