PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
TRIMESTRAL
Codi Entitat
17-46-032-AA-000
Entitat
ALMÀSSERA
Exercici Trimestre Ràtio d'Operacions Pagades (*) Import de Pagaments Realitzats Ràtio d'Operacions Pendents de Pagament (*) Import de Pagaments Pendents Periode Mitja de Pagament Trimestral
(en dies) *
2014 Tercer 52,42 393.517,76 € (11,62) 84.511,52 € 41,10
2014 Quart 16,75 253.177,02 € (19,79) 118.443,76 € 5,10
2015 Primer 13,29 254.695,12 € 2,71 154.829,17 € 9,29
2015 Segon 14,52 365.621,32 € 26,00 33.541,22 € 15,48
2015 Tercer 20,78 221.724,24 € 20,87 75.873,59 € 20,80
2015 Quart 35,19 269.983,63 € (23,48) 79.993,43 € 21,78
2016 Primer 10,30 251.343,93 € 17,30 141.453,61 € 12,82
2016 Segon 23,41 473.615,35 € 0,04 137.786,83 € 18,14
2016 Tercer 35,76 300.431,15 € (5,78) 106.863,00 € 24,86
2016 Quart          

En días  

* Quan la dada es reflecteix entre parèntesi es refereix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l'Entitat en relació al període previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o ben al fet que les operacions pendents de pagament de l'Entitat es troben, en terme mitjà, en un moment anterior a aquest període màxim.

 


PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
TRIMESTRAL

 

Període Mitjà de Pagament a Proveïdors PMP

Formulari de cerca