Plataforma de Contractació del Sector Públic | Perfil de Contractant

 

Des del 12 de maig de 2017, l'Ajuntament d'Almàssera publica els seus expedients de contractació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, per a poder consultar tota la informació sobre les Licitacions publicades des d'aquesta data.

https://contrataciondelestado.es

 

Una vegada en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, CERCAR LICITACIONS i FORMULARI DE CERCA, on s'haurà d'introduir correctament el text Almàssera en l'ítem Organización Contratante. Si es desitja, també es pot accedir a la la PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ALMÀSSERA a través del paràmetre Nombre del Órgano de Contratación.

 

MANUAL RÀPID DE L'USUARI PER LA TRAMITACIÓ D'INSCRIPCIONS VOLUNTÀRIES AL REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I EMPRESES CLASSIFICADES DE L'ESTAT

Es publica el dimecres 12 de setembre de 2018 a la pàgina web municipal el Manual ràpid de l'Usuari per a la Tramitació d'Inscripcions Voluntàries del Projecte "ROLECE" - Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat. Aquest document té per objecte donar a conèixer de forma molt breu i a través de les pantalles de l'aplicació telemàtica, les funcionalitats que ofereix el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE) per a la Tramitació de les Inscripcions Voluntàries d'empreses. Es detalla el procés de Sol·licitud d'Inscripció Voluntària d'una Persona Jurídica i a continuació les parts no comunes en el procés de Sol·licitud de Persona Física. El manual es pot obtenir a través del següent [enllaç] o consultant l'apartat DOCUMENTS.

 

L'accés al portal del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat es realitza mitjançant la següent adreça:

http://www.registrodelicitadores.gob.es

 

AVÍS PER ALS LICITADORS

El dia 9 de març va entrar en vigor la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol la Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014. Aquesta Llei introdueix importants novetats en els procediments de licitació, tant per a les entitats *adjudicadoras com per a les empreses que participen en les licitacions publicades per aquestes. En aquest sentit i a l'efecte de facilitar la participació de les empreses en els procediments de licitació que vaja a publicar l'Ajuntament d'Almàssera es realitza les següents recomanacions:

 

1. Alta en la Plataforma de Contractes del Sector Públic.

2. Inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en el Registre Oficial corresponent de la Comunitat Autònoma.

3. Presentació d'ofertes únicament en el Registre de l'òrgan de Contractació, Ajuntament d'Almàssera, segons l'assenyalat en l'anunci de licitació.

Finalment, posem en el seu coneixement que amb l'entrada en vigor de la llei s'aprovaran nous plecs de clàusules administratives particulars amb importants novetats en la tramitació dels mateixos pel que se'ls recomana que li'ls /els hi lligen amb detall a l'hora de la preparació de les ofertes.

ÒRGANS CONTRACTACIÓ

Formulari de cerca