Borsa d'Ocupació Temporal Conserge

Creació d'una borsa de treball, pel sistema de concurs-oposició, per a posteriors nomenaments com a funcionaris interins, per a proveir tant vacants com a substitucions transitòries dels seus titulars o altres necessitats temporals de places de Conserge, dotades amb les retribucions bàsiques corresponents al grup E, dels previstos en l'article 76 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic -TREBEP-, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i les retribucions complementàries que corresponguen conformement a la legislació vigent, relació de llocs de treball i Pressupost General Municipal

 

 


Consulte DOCUMENTACIÓ de la normativa, els requisits dels aspirants, igualtat de condicions, models de sol·licitud juntament amb declaració responsable, drets d'examen, documentació a aportar, presentació d'instàncies, per Registre General o a través de l'Oficina Virtual (tràmit electrònic), dades bancàries per a pagament de la taxa de drets d'examen mitjançant transferència, terminis, reclamacions, llista provisional, llista definitiva, tribunal de selecció, sistemes de selecció i proves selectives (fase d'oposició i fase de concurs), desenvolupament dels exercicis, borsa de treball, nomenaments, incidències i vinculació de les bases.

 

Documentació a adjuntar a la instància (*):

a) Copia DNI, passaport o document d'identificació existent

b) Resguard acreditatiu del pagament de la taxa per dret d'examen

c) Declaració responsable prevista en anexes

(*) El modelo d'instància ja incorpora la declaració responsable a la que fan referència les bases

 

Taxa per drets d'examen:

15 €  

 

Compte bancari on realitzar l'abonament dels drets d'examen:

ES18 3058 2158 44 2732000022

 

Fase d'Oposició:

Formada per dos exercicis obligatoris i eliminatoris per a tots els aspirants. Els exercicis es realitzaran el mateix dia.
 

a) Exercici: Consistirà en la resolució d'un test en el temps que determine el tribunal, no superior a 90 minuts, sobre les matèries relacionades en l'Annex I de les bases. Consistirà en un qüestionari tipus test de 50 preguntes, amb quatre respostes alternatives cadascuna, sent només una d'elles la correcta. Les respostes errònies descomptaran 0,05. S'inclourà un 10 % addicional de preguntes de reserva que computaran per la seua ordre si resultaren anul·lades pel Tribunal alguna de les preguntes inicia'ls. Aquest exercici es qualificarà de 0 a 10 punts, sent necessari obtenir un mínim de 5 punts per a superar-ho.

 

TEMA 1: La Constitució Espanyola de 1978, estructura i principios fonamentals. Drets i Llibertats fonamentals dels espanyols.

TEMA 2: L'Organizació de l'Estat en la Constitució. Organització Institucional i organització política. La Corona. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Institucions Autonòmiques.

TEMA 3: El municipi. Organització i competències. Òrgans de Govern i Administració.

TEMA 4: El personal al servei de les entitats locals. Concepte i classes. Drets, deures i incompatibilitats. Règim disciplinari.

TEMA 5: Les Hisendes Locals. Ingressos Públics, regulació i principios d'actuació. La despesa pública. Principis generals.

TEMA 6: Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Els registres administratius. Atenció i informació al públic, presencial, telefónica o mitjançant instruments informàtics.

 

b) Exercici: Consistirà a desenvolupar per escrit, en el termini màxim de 90 minuts cinc preguntes curtes entre set propostes pel tribunal, relacionat amb les matèries de l'Annex II. En aquest exercici es valorarà apreciant-se la capacitat i formació general, la comprensió dels coneixements, la claredat d'idees, la qualitat d'expressió escrita i l'ortografia. Aquest exercici es qualificarà de 0 a 10 punts, sent necessari obtenir un mínim de 5 punts per a superar-ho.

 

TEMA 7: Custòdia de màquines, mobiliari, instal·lacions i locals. Control d'accessos. Obertura i tancament de locals i edificis. Engegada i parada d'instal·lacions..

TEMA 8: Descripció funcionament i manteniment bàsic d'aparells elèctrics en edificis, projectors, sistemes de so, sistema de megafonia.

TEMA 9: Trasllat de material i mobiliari. Emmagatzematge. Revisió i reposició de materials, equipament i instal·lacions. Esmena d'anomalies i desperfectes que no exigisquen especial qualificació tècnica.

TEMA 10: Prevenció de riscos laborals: prevenció d'accidents, elements de seguretat, plans d'emergència i evacuació.

TEMA 11: Maneig de màquines reproductores, multicopistas, fax, encuadernadoras i altres anàlogues.

 

Una vegada superats els dos exercicis, la qualificació final d'aquesta fase serà la resultant de sumar les dos puntuacions obteses

 

Tràmit Electrònic:

Oficina Virtual

 

Data de publicació:

Dijous 25 de gener de 2018

 

Termini de presentació d'inscripcions:

Del 26 de gener de 2018 al 5 de febrer de 2018
[10 dies naturals des del següent al de la publicació al butlletí oficial de la província]
TERMINI FINALITZAT

 

Publicació Edicte Llista Provisional:

Divendres 16 de febrer de 2018

 

Publicació Edicte Llista Definitiva:

Divendres 09 de març de 2018

 

Data d'examens:

Dissabte 14 d'abril de 2018 | 10:00

 

Publicació Models d'Examen i respostes:

Dilluns 16 d'abril de 2018 | 16:00

 

Publicació Edicte Al·legacions Observacions i Incidències més respostes:

Divendres 11 de maig de 2018 | 14:30

 

Publicació Qualificació Fase Oposició:

Dimarts 30 de maig de 2018 | 13:00

 

Publicació Anunci Qualificació i Ampliació de Termini de Sol·licitud per Revisió:

Dilluns 04 de juny de 2018 | 10:00

 

Termini Presentació de Mèrits:

Fins el dimecres 06 de juny de 2018

 

Termini de Sol·licitud per Revisió de les Proves:

Dilluns 11 de juny de 2018

 

Edicte Al·legacions Baremació Mèrits + Llistat Definitu Borsa d'Ocupació Conserge:

Publicat dilluns 03 de setembre de 2018

 

Formulari de cerca