Consulta Pública Esborrador Ordenança Fiscal Reguladora del Preu Públic per la prestació dels serveis i la realització d'activitats, tallers i cursos de caràcter cultural, educatiu, esportiu, recreatiu i social

 

Vist que, conforme a l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a l'elaboració de l'avantprojecte de reglament, les Entitats Locals hauran de substanciar una consulta pública, a través del seu portal web, en la qual es recaptarà l'opinió per la futura ordenança municipal reguladora del preu públic per la prestació dels serveis i la realització d'activitats, tallers i cursos de caràcter cultural, educatiu, recreatiu i social

 

Vist que hauran de quantificar-se i valorar-se les repercussions i efectes d'aquesta iniciativa en cas que afecte a les despeses o ingressos públics presents o futurs, supeditant-se al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, conforme disposa l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

L'Alcalde d'Almàssera DISPOSA

que es sustancie la consulta pública, mitjançant el portal web de l'Ajuntament d'Almàssera

 

Data de publicación

Dimarts 03 de juliol de 2018

Termini de consulta, opinions i aportacions:

Fins el 10 de juliol de 2018 inclusivament

Formulari de cerca