Esborrany Ordenança Municipal Reguladora de la Taxa per Ordres d'Execució, Declaracions de la Situació Legal de Ruïna Urbanística i Execucions Subsidiàries

 

 


Vista la providència d'alcaldia de data 29 de març de 2018 i sobre la base de l'establit en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques es dóna publicitat a l'esborrany de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per ordres d'execució, declaracions de la situació legal de ruïna urbanística i execucions subsidiàries. El termini per a la consulta, opinions i aportacions a l'esborrany de la norma serà de 20 dies naturals a explicar des de l'endemà a la inserció del text en la pàgina web de l'Ajuntament d'Almàssera. Les aportacions es faran a través del registre d'entrada de l'Ajuntament d'Almàssera o presentar-se en qualsevol registre dels previstos en l'article 16 de l'esmentada Llei.

 

Consulta Pública - Plataforma Electrònica | Registre Electrònico

Oficina Virtual

 

Data de publicació:

Divendres 13 d'abril de 2018

Termini de consulta, opinions i aportacions:

Del 13 d'abril de 2018 al 3 de maig de 2018 (20 dies naturals des del següent al de la publicació en web)
 

Formulari de cerca