Registro Civil Juzgado de Paz


 
Jutge de Pau i Titular del Registre Civil: D. BALTASAR BUENO TÁRREGA
Substituta del Jutge de Pau: Dª MARISA RUIZ FERRER
Secretària del Jutjat:
HORARI DEL JUTJAT: De 9h00 a 14h00
ATENCIÓ AL PÚBLIC: De 9h30 a 13h00
JUTGE DE PAU: Dilluns i dijous de 10h00 a 12h00

Documentació necessària per a les inscripcions de naixements

 • FOTOCÒPIA DEL DNI DELS PARES
 • CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT DELS PARES
 • CERTIFICAT DE L'HOSPITAL
 • BUTLLETÍ ESTADÍSTIC DEL PART
 • QÜESTIONARI PER A LA DECLARACIÓ DE NAIXEMENT AL REGISTRE CIVIL (DOCUMENT QUE ES FACILITA A L'HOSPITAL AMB LES DADES DEL PART, DE COLOR GROC)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER ALS MATRIMONIS CIVILS ALS REGISTRES CIVILS, AJUNTAMENTS I TEMPLES DE CONFESSIONS RELIGIOSES DIFERENTS A LA CATÒLICA:
 • Original i còpia del DNI
 • Certificació literal recent (màxim 3 mesos) de naixements
 • Certificat d'empadronament (de data recent)
 • Si el contraent portara residint al menys 2 anys a l'últim municipi deurà aportar igualment el Certificat de residència de tots els ajuntaments en el domicili del qual haguera residit els 2 últims anys.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER ALS MATRIMONIS CIVILS EN CAS DE CONTRAIENTS DIVORCIATS:
 • Original i còpia del DNI
 • Certificació literal recent (màxim 3 mesos) de naixements
 • Certificat d'empadronament (de data recent)
 • Si el contraent portara residint al menys 2 anys a l'últim municipi deurà aportar igualment el Certificat de residència de tots els ajuntaments en el domicili del qual haguera residit els 2 últims anys.
 • Certificat literal de matrimoni anterior amb nota marginal de divorç
 • En cas de no poder aportar el document anterior, es podrà aportar testimoni de la sentència de divorç (signada i sellada per Jutjat que l'haguera tramitat) on haurà de constar la nota de firmesa i la indicació de que s'ha realitzat l'anotació marginal a l'acta del matrimoni anterior.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER ALS MATRIMONIS CIVILS EN CAS DE CONTRAIENTS VIDUS:
 • Original i còpia del DNI
 • Certificació literal recent (màxim 3 mesos) de naixements
 • Certificat d'empadronament (de data recent)
 • Si el contraent portara residint al menys 2 anys a l'últim municipi deurà aportar igualment el Certificat de residència de tots els ajuntaments en el domicili del qual haguera residit els 2 últims anys
 • Certificació literal de la inscripció del matrimoni anterior (Registre Civil del Jutjat de la població on es va contraure matrimoni)
 • Certificació de la defunció del cònjuge (Registre Civil d'on va morir).

TELÈFON:
96 185 37 50

E-MAIL:
rc_almassera@gva.es

OBERTURA DE TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER A NOMENAMENT DE NOU JUTGE TITULAR I SUBSTITUT DEL MUNICIPI
De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica del Poder Judicial i el Reglament dels Jutges de Paz, havent de nomenar nou Jutge Titular i Substitut d'aquest municipi, es fa públic perquè, durant el termini de vint dies hàbils, a explicar des de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província, puguen presentar sol·licituds en les oficines de l'Ajuntament les persones que estiguen interessades a exercir aquests càrrecs. Podran presentar sol·licituds aquelles persones que, encara no sent llicenciades en dret, reunisquen els requisits establits en la Llei per al seu ingrés en la carrera judicial i no estiguen culpables en cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat previstes per a l'acompliment d'aquestes funcions.