Plataforma de Contractació del Sector Públic

 

Des del 12 de maig de 2017, l'Ajuntament d'Almàssera publica els seus expedients de contractació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

 
Plataforma de contractació del sector públic:
 
Recerca:
Una vegada en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, cercar licitacions i formulari de recerca, on s'haurà d'introduir correctament el text Almàssera en l'ítem Organización Contratante. Si es desitja, també es pot accedir a la la Plataforma de Contractació de l'Ajuntament d'Almàssera a través del paràmetre Nombre del Órgano de Contratación
 
Manual tramitación inscripciones voluntarias:
Es publica el dimecres 12 de setembre de 2018 a la pàgina web municipal el Manual ràpid de l'Usuari per a la Tramitació d'Inscripcions Voluntàries del Projecte "ROLECE" - Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat. Aquest document té per objecte donar a conéixer de forma molt breu i a través de les pantalles de l'aplicació telemàtica, les funcionalitats que ofereix el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE) per a la Tramitació de les Inscripcions Voluntàries d'Empreses. Es detalla el procés de Sol·licitud d'Inscripció Voluntària d'una Persona Jurídica i a continuació les parts no comunes en el procés de Sol·licitud de Persona Física. El manual es pot obtindre a través del següent [enllaç] o consultant l'apartat DOCUMENTS.
 
Registre Oficial
de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat
:
 
Avís per a licitadors

El dia 9 de març va entrar en vigor la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol la Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014.Aquesta Llei introdueix importants novetats en els procediments de licitació, tant per a les entitats *adjudicadoras com per a les empreses que participen en les licitacions publicades per aquestes. En aquest sentit i a l'efecte de facilitar la participació de les empreses en els procediments de licitació que vaja a publicar l'Ajuntament d'Almàssera es realitza les següents recomanacions:

 
Recomanacions
 
01 | Alta en la Plataforma de Contractes del Sector Públic.
 
02 | Inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en el Registre Oficial corresponent de la Comunitat Autònoma.
 
03 | Presentació d'ofertes únicament en el Registre de l'òrgan de Contractació, Ajuntament d'Almàssera, segons l'assenyalat en l'anunci de licitació.
 
04 | Amb l'entrada en vigor de la llei s'aprovaran nous plecs de clàusules administratives particulars amb importants novetats en la tramitació dels mateixos pel que se'ls recomana que li'ls /els hi lligen amb detall a l'hora de la preparació de les ofertes.