INFORMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA

2.1 | PRESSUPOST MUNICIPAL 2021

HISENDA

Edicte de l'Ajuntament d'Almàssera sobre aprovació inicial del pressupost general, bases d'execució i la plantilla de personal per a l'any 2021

Aprovat inicialment el Pressupost General, Bases d'Execució i la Plantilla de personal per a l'any 2021 pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 23 de març de 2021, s'exposa al públic durant el termini de quinze dies hàbils en aquest Butlletí Oficial i en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament a l'efecte de que els interessats que s'indiquen en l'apartat primer de l'article 170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, puguen examinar l'expedient en la Secretaria General i presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació, pels motius que s'indiquen en l'apartat segon del mateix article. Si durant el termini d'exposició pública no es presenten reclamacions, el Pressupost s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat d'adoptar nou acord. Almàssera, 24 de març de 2021.

 

Edicte de l'Ajuntament d'Almàssera sobre aprovació definitiva del pressupost general, bases d'execució i la plantilla de personal per a l'any 2021

Aprovat definitivament el Pressupost General, Bases d'Execució i la Plantilla de personal per a l'any 2021 de l'Ajuntament d'Almàssera, no havent-se presentat reclamacions a l'acord inicial aprovat pel Ple de la Corporació el 23 de març de 2021 publicat durant el període d'exposició pública. En conseqüència, i de conformitat amb l'article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 05 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), es publica el Pressupost General de l'Ajuntament d'Almàssera per a l'exercici 2021, resumit per Capítols d'Ingressos i Despeses. Igualment conforme a l'article 127 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria local (TRRL), es publica la Plantilla de personal per a l'exercici de 2021.

 

Edicte de l'Ajuntament d'Almàssera sobre rectifiació d'error material a l'annexe de personal i plantilla orgànica del pressupost general per a l'exercici 2021

Pel Ple de l'Ajuntament d'Almàssera, en sessió de data 24 de maig de 2021, s'ha adoptat el següent acord: “Primer.- Rectificar l'error existent en l'Acord del Ple de data 23 de març de 2021 sobre aprovació del pressupost general municipal per a l'exercici 2021 (publicat definitivament en el B.O.P. València núm. 85, de 6 de maig de 2021) pel que respecta a la denominació en l'Annex de Personal i en la Plantilla Orgànica del posat número 195 de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament, i així on diu: “Tècnic Superior d'Urbanisme. C.D. 30. C.E.: Sí. Grup: A1. C-Esc: AE-Tècnic superior. Número 1, Situació: vacant.” Ha de dir: “Tècnic d'Administració General. C.D. 30. C.E.: Sí. Grup: A1. C-Esc: AG-Tècnic Administració General. Número 1, Situació: vacant” El que es fa públic, als efectes oportuns. A Almàssera, a 27 de maig de 2021.

 

Edicte de l'Ajuntament d'Almàssera sobre aprovació inicial de la modificació de l'Annex I de les bases del pressupost general de l'exercici 2021, respecte al manual de productivitats i gratificacions del personal de l'ajuntament

Aprovada inicialment la modificació de l'Annex I de les Bases del Pressupost General de l'Ajuntament, exercici 2021, “Manual de productivitats i gratificacions personal Ajuntament Almàssera” pel Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 30 de juny de 2021, s'exposa al públic durant el termini de quinze dies hàbils en aquest Butlletí Oficial i en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament a l'efecte de que els interessats que s'indiquen en l'apartat primer de l'article 170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, puguen examinar l'expedient en la Secretaria General i presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació, pels motius que s'indiquen en l'apartat segon del mateix article. Si durant el termini d'exposició pública no es presenten reclamacions, el Pressupost s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat d'adoptar nou acord. Almàssera, 1 de juliol de 2021.

 

Anunci de l'Ajuntament d'Almàssera sobre aprovació definitiva de la modificació de l'Annex I de les bases del pressupost de l'exercici 2021

En compliment de l'article 169.1, per remissió del 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, al no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari de data 30 de juny de 2021, i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 133, de data 13 de juliol de 2021, sobre l'expedient de modificació de l'Annex I de les Bases d'Execució del Pressupost de l'exercici 2021. Per tot el que s'ha exposat, es publica per a la seua entrada en vigor el text definitiu de la modificació de l'Annex I de les Bases d'Execució del Pressupost de l'exercici 2021.

DADES DE PUBLICACIÓ / APROVACIÓ

INGRESSOS

DESPESES