INFORMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA

2.1 | PRESSUPOST MUNICIPAL 2021

HISENDA
Edicte de l'Ajuntament d'Almàssera sobre aprovació inicial del pressupost general, bases d'execució i la plantilla de personal per a l'any 2021: Aprovat inicialment el Pressupost General, Bases d'Execució i la Plantilla de personal per a l'any 2021 pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 23 de març de 2021, s'exposa al públic durant el termini de quinze dies hàbils en aquest Butlletí Oficial i en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament a l'efecte de que els interessats que s'indiquen en l'apartat primer de l'article 170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, puguen examinar l'expedient en la Secretaria General i presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació, pels motius que s'indiquen en l'apartat segon del mateix article. Si durant el termini d'exposició pública no es presenten reclamacions, el Pressupost s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat d'adoptar nou acord. Almàssera, 24 de març de 2021.—L'alcalde, Ramón Puchades Bort.

DADES DE PUBLICACIÓ / APROVACIÓ