3 | RELEVANCIA JURÍDICA Y PATRIMONIAL

CONSULTA PÚBLICA DE L'ESBORRANY D'ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT D'ALMÀSSERA

Anunci en el Portal de Transparència de la pàgina web municipal:
 
Article 133 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i reglaments. De conformitat amb el que es preveu en l'article 133 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, i amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de la norma, ha d'emportar-se a efecte una consulta pública a través de la pàgina web municipal, recaptant l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.
 
En compliment de l'anterior se sotmet a consulta pública prèvia l'elaboració del projecte d'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament d'Almàssera amb les característiques que es detallen a continuació.
 
Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 
 
Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa:
 
Regular i homogeneïtzar el procediment en la concessió municipal de subvencions
 
 
Necessitat i Oportunitat de la seva aprovació:
 
Es tracta d'una ordenança de nova creació per a donar compliment a la normativa en matèria de subvencions
 
 
Objectius de la norma:
 
1. Complir el que s'estableix en l'article 17.2 *dela Llei General de Subvencions i adequar a la legislació vigent la normativa municipal en aquesta matèria.
 
2. Coordinació i col·laboració entre les diferents àrees municipals per a l'homogeneïtzació de criteris i procediments en la concessió de les subvencions.
 
 
Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores:
 
Les ordenances i reglaments locals són les manifestacions de la potestat normativa o reglamentària de les Entitats Locals. Es tracta, doncs, de l'única opció reguladora de la qual disposa l'Ajuntament per al desenvolupament normatiu de la matèria de referència, sense perjudici del que pugui regular-se en les bases.

DADES DE PUBLICACIÓ / APROVACIÓ