3 | RELEVÀNCIA JURÍDICA I PATRIMONIAL

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS, TALLERS I CURSOS DE CARÀCTER CULTURAL, EDUCATIU, ESPORTIU, RECREATIU I SOCIAL

ORDENANCES FISCALS

Edicte de l'Ajuntament d'Almàssera sobre aprovació definitiva de l'ordenança fiscal del preu públic per la prestació dels serveis i la realització d'activitats, tallers i cursos de caràcter cultural, educatiu, esportiu, recreatiu i social:

Elevat a definitiu l'acord d'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal del preu públic per la prestació dels serveis i la realització d'activitats, tallers i cursos de caràcter cultural, educatiu, esportiu, recreatiu i social, adoptat pel Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el 21 de desembre de 2018, per no haver-se produït al·legacions durant el període d'exposició pública de l'acord d'aprovació inicial, aparegut en el Butlletí Oficial de la Província de València número 6, de data 9-1-2019, i en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, es fa públic el text íntegre (consulteu secció documents).

 

Edicte de l'Ajuntament d'Almàssera sobre aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació dels serveis i la realització d'activitats, tallers i cursos de caràcter cultural, educatiu, esportiu, recreatiu i social:

Havent-se aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de data 21 de desembre de 2018, la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació dels serveis i la realització d'activitats, tallers i cursos de caràcter cultural, educatiu, esportiu, recreatiu i social., de conformitat amb el que es disposa en l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local, en relació amb el que s'estableix en l'article 56 del Reial decret legislatiu 781/86, de 18 d'abril, l'Edicte romandrà exposat al públic en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament perquè, durant el termini de trenta dies hàbils comptats des de l'endemà a la seua publicació en el BOP, l'expedient puga ser examinat en la Tresoreria de l'Ajuntament i presentar-se les reclamacions que s'estimen oportunes.

En el cas que no es presentaren reclamacions, s'entendrà definitivament aprovat, entrant en vigor una vegada que s'haja publicat el seu text íntegre i haja transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de la citada Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local. Almàssera, 26 de desembre de 2018

DADES DE PUBLICACIÓ / APROVACIÓ