PARTICIPACIÓ CIUTADANA - TRANSPARÈNCIA

Consulta Pública Reglament de Participació Ciutadana

Per a regular la participació ciutadana dels veïns i veïnes del municipi d'Almàssera.
Considerant-se del màxim interès per a aquest municipi l'aprovació d'un Reglament de Participació Ciutadana, que regule la participació ciutadana dels veïns i veïnes del municipi d'Almàssera, i això a fi de fomentar la participació democràtica, principi consagrat en l'art. 23 de la Constitució Espanyola, i la transparència en els assumptes públics locals, d'acord amb l'ordenament jurídic i els principis que inspiren la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. 
 
L'Alcalde d'Almàssera disposa que es publiqui en el portal web de l'Ajuntament la Consulta Pública per a recaptar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives i posteriorment seguir amb el tràmit corresponent de redacció del projecte d'Ordenança definitiu i posterior proposta d'aprovació en el Ple.
 
Període de Consulta pública finalitzat.