4 | DADES D'INTERÉS PÚBLIC

4.7 | PLA D'IGUALTAT

Edicte de l'Ajuntament d'Almàssera sobre aprovació definitiva del Pla d'Igualtat: Aprovat inicialment el Pla d'Igualtat de l'Ajuntament d'Almàssera per acord del ple de l'Ajuntament de data 21 de gener de 2020, publicat l'anunci d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 114, de 16 de juny de 2020, i no havent-se presentat al·legacions durant el tràmit d'informació pública, s'eleva a definitiu l'acord adoptat. El text definitiu es troba disponible en la següent adreça: https://www.almassera.es/transparencia/pio. Almàssera, a 5 de novembre de 2021.

 

Edicte de l'Ajuntament d'Almàssera sobre estudi i aprovació inicial del Pla Municipal d'Igualtat: El Ple de l'Ajuntament d'Almàssera, en sessió celebrada el 27 de gener de 2020, en el punt 2n de l'Ordre del dia relatiu a l'estudi i aprovació inicial, en el seu cas, del Pla Municipal d'Igualtat, va adoptar el següent Acord: “1er. Aprovar inicialment el Pla Municipal d'Igualtat. 2n. De conformitat amb l'art. 83 de la Llei 39/15, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'obertura d'un període d'informació pública per període no inferior a vint dies mitjançant anunci publicat en el tauler d'anuncis i la seu electrònica de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província. 3er. L'aprovació definitiva es remetrà al Butlletí Oficial de la Província per a la seua publicació per quinze dies.” Almàssera, 5 de juny de 2020.

 

Acord del Ple de la Corporació: El Ple de la Corporació, en Sessió celebrada amb caràcter Ordinari el dia 27 de gener de 2020, va adoptar l'acord: "Estudi i aprovació inicial, en el seu cas, del Pla Municipal d'Igualtat". Visat el Pla d'Igualtat per la Comissió d'Igualtat de l'Ajuntament d'Almàssera per a la seua posterior presentació i dictamen per la Comissió informativa corresponent; vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Urbanisme, seguretat ciutadana, mobilitat, igualtat, promoció de la diversitat al ciutadà i parcs i jardins en sessió de data 20 de gener de 2020. El Ple, per unanimitat (4 vots a favor del PSOE, 4 del P.P., 1 de Compromís, 1 d'UNITS, 1 de Podemos-EUPV i 1 de Ciudadanos) acorda: 1er. Aprovar inicialment el Pla Municipal d'Igualtat. 2n. De conformitat amb l'art. 83 de la Llei 39/15, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, l'obertura d'un període d'informació pública per període no inferior a vint dies mitjançant anunci publicat en el tauler d'anuncis i la seu electrònica de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província. 3er. L'aprovació definitiva es remetrà al Butlletí Oficial de la Província per a la seua publicació per quinze dies.

 

Pla d'Igualtat de l'Ajuntament d'Almàssera: amb l'objectiu de garantir la defensa i aplicació del principi d'igualtat entre dones i homes i assegurar les mateixes oportunitats en l'accés a la funció pública, en els procediments de promoció interna, en els plans de formació, en l'aplicació de la conciliació de la vida personal, laboral i familiar del personal al seu servei i en l'elaboració d'un protocol d'actuació en els casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, vetlant així mateix per la implantació del llenguatge no sexista, es proposen les mesures que constituiran el Pla d'Igualtat per a empleades i empleats de l'Ajuntament d'Almàssera.

DADES DE PUBLICACIÓ / FECHAS DE PUBLICACIÓN