SUBVENCIONS I PROGRAMES

AJUDES PER A L'OBTENCIÓ DE LA TARGETA DE TRANSPORT AMB METRO DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA (BONOMETRO) DESTINADES A PENSIONISTES I PERSONES MAJORS DE 65 ANYS COBREN O NO PENSIÓ PER A L'EXERCICI 2021-2022

SERVEIS SOCIALS

L'Ajuntament d'Almàssera publica les bases que regiran la concessió d'ajudes per a l'obtenció de la targeta de transport amb metro de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (bonometro) destinades a pensionistes i persones majors de 65 anys cobren o no pensió per a l'exercici 2021-2022.

 

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions.

 

1. Objecte: L'objecte d'aquesta convocatòria és la regulació del procediment que regirà l'atorgament en règim de concurrència competitiva de les ajudes dirigides a sufragar parcialment les despeses d'adquisició de la targeta Bonometro d'FGV per a les persones pensionistes i persones majors de 65 anys. La seua finalitat és promoure l'autonomia dels pensionistes i majors de 65 anys empadronats a Almàssera, facilitant l'adquisició del bonometro des de la Regidoria de Benestar Social.

 

2. Persones beneficiaries: Tindran la consideració de beneficiaris de les subvencions a les quals es refereixen les presents bases, les persones que reunisquen els següents requisits:

 • Estar empadronats en el municipi d'Almàssera en el moment de la sol·licitud, i amb un període mínim de dotze mesos anteriors a aquesta.
   
 • Tindre 65 anys complits en el període fixat de presentació de sol·licituds, siguen o no perceptors de pensió.
   
 • Tindre una edat inferior als 65 anys, però que justifiquen ser pensionistes pels següents conceptes: Jubilació, Viduïtat, Orfandat, Invalidesa i Prestació Familiar per Fill Discapacitat a Càrrec igual o superior al 65% que assistisquen a un Centre Especialitzat.

 

3. Bases reguladores: Les bases reguladores han sigut aprovades per Decret de l'Alcaldia de 27 de setembre de 2021 i estan publicades en aquest contingut web.

 

4. Finançament i quantia de l'ajuda:

 • 4.1. Les presents ajudes es finançaran amb càrrec a la partida 231/480.00 del pressupost municipal, amb el límit global de 15.000 euros.
   
 • 4.2. Quantia de l'ajuda:

  Pensionista fins a 900 €:
  Renovació i nova expedició: 26,07 €

  Pensionista de més de 900 €:
  Renovació i nova expedició: 4,35 €

  Major de 65 anys sense pensió:
  Renovació i nova expedició: 68,93 € i cònjuge amb pensió fins a 900 €

  Majors de 65 anys sense pensió:
  Renovació i nova expedició: 48,93 i cònjuge amb pensió de més de 900 €

  Persones que visquen soles amb pensions inferiors a 500 € mensuals:
  Renovació: 88,93 € i nova expedició: 90,93 €

  Perceptors de la Prestació Familiar per Fill Discapacitat a Càrrec amb una discapacitat igual o superior al 65% que assisteixen a un Centre Especialitzat:
  Renovació: 88,93 € i nova expedició: 90,93 €

​​​​​​​

5. Termini de presentació de sol·licituds: El termini de presentació d'ajudes serà de 15 dies hàbils, a comptar del dia següents al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP de València i en el tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament de Almàssera (del 14 d'octubre de 2021 fins el 04 de novembre de 2021) [TERMINI FINALITZAT]

 

6. Altres dades: Juntament amb la sol·licitud els interessats aportaran la documentació detallada en la base quarta de les reguladores de la convocatòria.

 

7. Resolució i notificació: La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició de conformitat amb la llei 39/2015 o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant el corresponent Jutjat, de conformitat amb la Llei 29/1998.

 

Publicació Anunci de l'Ajuntament d'Almàssera sobre les bases que regeixen la concessió de les ajudes: es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions

DATES DE PUBLICACIÓ