URBANISME

MODIFICACIÓ PUNTUAL PGOU Nº 23: MODIFICACIÓ PAS A NIVELL AL-5

Informació Pública sobre la versió definitiva de la modificació puntual número 23 de l’ordenació detallada del Pla general d’ordenació urbana, per a l’adaptació del planejament vigent a una nova definició viària conseqüència del trasllat del pas a nivell Al-5 existent, situat en la confluència del carrer Regne de València amb el carrer Maestro Serrano | DOGV 9324 25-04-2022:

El ple de la corporació, en sessió celebrada el passat 28 de març de 2022, va acordar sotmetre a informació pública el document de versió definitiva de la modificació puntual núm. 23 de l’ordenació detallada del Pla general d’ordenació urbana d’Almàssera, durant un període de quaranta-cinc dies hàbils, a comptar des de l’endemà a la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Es posa a la disposició del públic l’expedient administratiu, en el tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament d’Almàssera, i en el Portal de la Transparència; tot això de conformitat amb el que es disposa en l’art. 61 i 55.2 del Decret legislatiu 1/2021 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge. Així mateix, s’acorda suspendre la tramitació i l’atorgament de llicències en l’àrea objecte de modificació del PGOU, de tal manera que només podran atorgar-se llicències per a obres o actuacions compatibles amb l’antiga i nova ordenació, a l’empara del que es disposa en l’art. 68 del TRLOTUP. La duració màxima de la suspensió de llicències serà de 2 anys. Almàssera, 6 d’abril de 2022.– L’alcalde president: Ramón Puchades Bort

PGOU MODIFICACIÓN Nº 23