3 | RELEVÀNCIA JURÍDICA I PATRIMONIAL

REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Reglament de Participació Ciutadana: Regula la Participació Ciutadana a Almàssera i revela el compromís de l’Ajuntament d’Almàssera amb la ciutadania per a fomentar la participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals, d’acord amb l’ordenament constitucional i els principis que inspiren la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a les Ciutats. Aquest compromís municipal orienta la voluntat de crear i consolidar un sistema de participació adequat a la democràcia local que reforce el dret constitucional a la participació en els assumptes públics proclamats en l’article 23 de la Constitució.
 
Certificat d'Aprovació inicial del nou reglament de Participació Ciutadana: el Ple per unanimitat acorda el 23-03-2021 aprovar inicialment el reglament de Participació Ciutadana i somet l'expedient a informació pública i audiència als interessats per termini mínim de 30 dies per la presentació de reclamacions i suggerències, mitjançant publicació de l'acord al portal web e l'Ajuntament, al Tauler d'Edictes Electrònic i al Butlletí Oficial de la Província. En el cas que no es presentaren reclamacions, el Reglament de Participació ciutadana es considerarà aprovat definitivament de manera automàtica, havent de publicar-se el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de València i donar-se trasllat de l'acord i del text definitiu de la Delegació del Govern i a l'òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma, perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns.
 
Edicte d'Alcaldia sobre aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana d'Almàssera: Havent-se aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 23 de març de 2021, el Reglament de participació ciutadana d'Almàssera, de conformitat amb el que es disposa en l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local, en relació amb el que s'estableix en l'article 56 del Reial decret legislatiu 781/86, de 18 d'abril, l'Edicte romandrà exposat al públic en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament perquè, durant el termini de trenta dies hàbils comptats des de l'endemà a la seua publicació en el BOP, l'expedient puga ser examinat en la Secretaria General de l'Ajuntament i presentar les reclamacions i suggeriments que s'estimen oportunes. En el cas que no es presentaren reclamacions, s'entendrà definitivament aprovat, entrant en vigor una vegada que s'haja publicat el seu text íntegre i haja transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de la citada Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local. Almàssera, a la data de la signatura electrònica L'Alcalde- President

DADES DE PUBLICACIÓ / APROVACIÓ